Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna:

poniedziałek: 8.30 - 9.30
czwartek: 16.00 – 17.30

Zaświadczenia do bycia rodzicem chrzestnym wydawane są w godzinach kancelaryjnych tylko i wyłącznie osobom zainteresowanym
Świadectwa chrztu wydawane są osobiście  i  wyłącznie osobom zainteresowanym lub w wypadku nieletnich ich rodzicom (opiekunom prawnym)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

Chrzest

SAKRAMENT TEN W NASZEJ BAZYLICE UDZIELANY JEST W CZWARTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA ORAZ W DRUGIE ŚWIĘTO WIELKANOCY I BOŻEGO NARODZENIA PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 10.00

 • Dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)

 • Dane o rodzicach chrzestnych (imona, nazwiska)

 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 • Zgoda od proboszcza parafii zamieszkania rodziców na chrzest  (dotyczy rodziców niebędących parafianami NSPJ w Trzebini)

Chrzest Święty

KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania
Rodzice (opiekunowie) dziecka
Zgłaszają dziecko do kancelarii na 3 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:
1.do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu Sakramentu Małżeństwa rodziców oraz dane Rodziców Chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy)


2.uczestniczą w konferencji chrzcielnej


3.przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.
Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)


Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:
1.doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
2.przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie)
3.razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
4.wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
5.uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)


ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZCÓW CHRZESTNYCH
Por. KPK nr 847
Na chrzestnych spoczywa niezwykle ważny i dość trudny obowiązek wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka na dojrzałego, prawdziwego chrześcijanina.
Poszukiwania kandydatów warto rozpocząć odpowiednio wcześnie - decyzja o wyborze (tylko jednego lub dwojga) rodziców chrzestnych powinna być dobrze przemyślana, a w przypadku ewentualnej odmowy, będzie czas aby szukać dalej.
Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:
1.Została wyznaczona przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub tego, kto ich zastępuje. A jeśli brak jest takich osób - przez proboszcza lub szafarza chrztu, przy czym wybrana przez niego osoba musi posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. Rodzicem chrzestnym nie może być ktoś w rodzaju samozwańca, ani też osoba wyznaczona przez dziadków - chyba że rodzice akceptują taki wybór.
2.Ukończyła 16 lat, a w wyjątkowych przypadkach może być to osoba młodsza. Decyzję w tym względzie podejmuje proboszcz.
3.Jest praktykującym katolikiem - przyjęła bierzmowanie i dostąpiła już sakramentu Najświętszej Eucharystii. Ponadto prowadzi godne życie, odpowiadające funkcji jaką dane jej będzie sprawować. Kandydat na rodzica chrzestnego powinien przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić rolę chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej, mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).
4.Jest wolna od jakiejkolwiek, zgodnie z prawem, kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej. Ponadto nie jest ojcem lub matką przystępującego do sakramentu chrztu.
5.Jest przykładnym chrześcijaninem. Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi  osoby rozwiedzione lub żyjących w związkach niesakramentalnych, konkubinatach a także niepraktykujący.
6.Niewskazane jest również wybieranie kogoś, kto wprawdzie wiedzie godne życie, ale mieszka bardzo daleko i w związku z tym nie będzie mógł często spotykać się ze swoim chrześniakiem. Oddziaływanie rodzica chrzestnego na dziecko będzie w takim przypadku znikome albo wręcz żadne. O wiele lepiej swoje zadanie wypełni osoba mająca możliwość częstszych kontaktów z chrześniakiem.
Obowiązki rodziców chrzestnych:
1.przed udzieleniem Sakramentu Chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.
2.dostarczają z parafii miejsca zamieszkania Zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
3.pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
4.prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
5.w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę
Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.
W trakcie uroczystości, rodzice chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą, a wcześniej skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty.

Małżeństwo

 • Zgoda od proboszcza parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa

  (dotyczy jeżeli przynajmniej jedno z narzeczonych  nie należy do parafi NSPJ w Trzebini)

 • Aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz Metryki Chrztu

 • Dowody osobiste

 • Ostatnie świadectwo katechizacji

 • Świadectwo bierzmowania

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej


Pogrzeb katolicki

 • Akt zgonu

 • Karta zgonu

 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku.

 • Zgoda na pochówek  od właściwego Proboszcza, jeżeli zamrły  nie należał do Parafii NSPJ w Trzebini